Home Brahma Kumaris Tied Rakhi to Jai Ram Thakur, Chief Minister of Himachal Pradesh E) B.K Sunita Behan and B.K Bharat Bhushan Bhai Offering image of Shri Krishan to the Hon'ble Urban Minister Suresh Bhardwaj (Shimla)

E) B.K Sunita Behan and B.K Bharat Bhushan Bhai Offering image of Shri Krishan to the Hon’ble Urban Minister Suresh Bhardwaj (Shimla)

C) B.K Rajni Behan, B.K Sunita Behan and B.K Bharat Bhushan Offering Godly gift to the Honble Chief Minister of H.P Sh.Jai Ram Thakur(Shimla)
F) B.K Sunita bahen offering godly gift to Smt.Satya Kaundal,Hon’ble Mayor of Shimla