Media Wing Office Bearers

B.K. Karuna   Chairperson, Media Wing Brahma Kumaris, Shantivan Campus, P.O. Shantivan, Distt. Sirohi, Abu Road -307510 (Raj.)
Mob: 94141-93999, 94141-53999
Email: karuna@bkivv.org
B.K. Atam Prakash
Vice-Chairperson,
Media Wing
Brahma Kumaris, Shantivan Campus, P.O. Shantivan
Distt. Sirohi, Abu Road -307510 (Raj.)
Mob: 9414154234
Email: atamprakash@bkivv.org
B.K. Sushant
National Coordinator,
Media Wing
Brahma Kumaris
‘Manav Kalyan Bhawan’
R-4, Hari Nagar, Opp. Pratap Nagar Market,
New Delhi- 110064
Mob: 9350922333, 7014986288
Email: sushant.del@bkivv.org

B.K. Sarala Anand
National Coordinator, Media Wing
 

Hyderabad

Mob: 9010161616

Email: bksarala@gmail.com

 

B. K. Shantanu
HQ Coordinator,
Media Wing
Brahma Kumaris World Headquarters,
Media Wing Office, Pandav Bhawan, Mount Abu-307501 (Raj.)
Mob: 9414156615, 9928756615
Email: mediawing@bkivv.org