Home Shimla – Brahma Kumari Sister BK Rajni Tying Sacred Rakhi to Shri Jayram Thakur, the Chief Minister of Himachal Pradesh A) B.K Rajni Behan tying spiritual Rakhi to the Honb'le Chief Minister of H.P, Sh. Jai Ram Thakur -(Shimla)

A) B.K Rajni Behan tying spiritual Rakhi to the Honb’le Chief Minister of H.P, Sh. Jai Ram Thakur -(Shimla)