Felicitation of Hon’ble Shri Anurag Thakur

Felicitation of Hon’ble Shri Hardeep Singh Puri
Felicitating Shri JP Nadda Ji