22-8-2020 Vinutanpatrike from Gadag. Kañnada title “Gunagal Bhandari Ganapati” (Mine of Virtues Ganapati)

295

22-8-2020 ganesh shubahsya editer

Previous articleYogase Vikaropar Mukti -Victory Over Vices Through Rajyoga – Sanjeevani Paper (Kannada)
Next article03-08-2020 – Sanjevani newspaper – Title in Kannada “Srirakshe Rakshabandhan” (God’s Protection is Rakshabandhan)