Media Wing Office Bearers

B.K. Karuna
Chairperson, Media Wing
Brahma Kumaris, Shantivan Campus, P.O. Shantivan
Distt. Sirohi, Abu Road -307510 (Raj.)
Mob: 94141-93999, 94141-53999, 63772-00010
Email : karuna@bkivv.org
B.K. Atam Prakash
Vice-Chairperson,
Media Wing
Brahma Kumaris
Gyanamrit Bhawan, Shantivan
Dist. Sirohi, Abu Road -307510 (Raj.)
Mob: 9414154234
Email : atamprakash@bkivv.org
B.K. Sushant
National Coordinator,
Media Wing
Brahma Kumaris
‘Manav Kalyan Bhawan’
R-4, Hari Nagar, Opp. Pratap Nagar Market,
NEW DELHI (Del)- 110064
Mob: 9414003969, 7014986288
Email: bksushant@gmail.com

B.K. Sarala Anand
National Coordinator, Media Wing
 

BHEL, Hyderabad                                                      Mob: 9010161616                                                          Email: bksarala@gmail.com

 

B. K. Shantanu
HQ Coordinator,
Media Wing
Brahma Kumaris
World Headquarters
Pandav Bhawan,
Mount Abu-307501 (Raj.)
Mob: 9414156615, 9928756615
Email: mediawing@bkivv.org